UBND HUYỆN TỨ KỲ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 820,617 (Hôm nay: 475 online: 53) Toàn huyện: 186,433,592 (Hôm nay: 1,938 online: 470) Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 08.08.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130298901TT GDTX Huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230298501THCS An Thanh http://tk-thcsanthanh.haiduong.edu.vn 18 5,551 8 4 4 11 20 12 7 6,388,639
330298502THCS Bình Lãng http://tk-thcsbinhlang.haiduong.edu.vn 28 3,893 6 4 4 10 4 9 10 6,071,289
430298503THCS Cộng Lạc http://tk-thcsconglac.haiduong.edu.vn 67 3,742 16 4 4 4 4 8 227 6,173,312
530298504THCS Dân Chủ http://tk-thcsdanchu.haiduong.edu.vn 17 4,418 75 4 6 23 4 10 9 6,323,884
630298505THCS Đại Hợp http://tk-thcsdaihop.haiduong.edu.vn 47 6,046 3 1 4 13 1 23 165 6,666,651
730298506THCS Đại Đồng http://tk-thcsdaidong.haiduong.edu.vn 15 2,905 5 4 4 177 109 12 11 6,135,560
830298507THCS Đông Kỳ http://tk-thcsdongky.haiduong.edu.vn 10 3,580 5 4 5 4 4 6 8 6,116,261
930298508THCS Hưng Đạo http://tk-thcshungdao.haiduong.edu.vn 92 10,344 7 4 4 4 4 1 14 6,901,747
1030298509THCS Hà Kỳ http://tk-thcshaky.haiduong.edu.vn 64 8,524 51 0 13 10 3 6 36 6,141,565
1130298510THCS Hà Thanh http://tk-thcshathanh.haiduong.edu.vn 42 3,951 46 4 4 4 4 13 22 6,154,708
1230298511THCS Kỳ Sơn http://tk-thcskyson.haiduong.edu.vn 41 3,266 51 4 5 21 6 3 7 6,003,727
1330298512THCS Minh Đức http://tk-thcsminhduc.haiduong.edu.vn 47 7,064 4 4 10 4 4 9 16 6,368,951
1430298513THCS Ngọc Sơn http://tk-thcsngocson.haiduong.edu.vn 36 4,477 14 42 457 4 4 14 7 6,467,757
1530298514THCS Ngọc Kỳ http://tk-thcsngocky.haiduong.edu.vn 53 5,033 4 4 5 4 4 11 6 6,037,997
1630298515THCS Nguyên Giáp http://tk-thcsnguyengiap.haiduong.edu.vn 65 5,104 49 4 11 4 4 8 10 6,537,254
1730298516THCS Phượng Kỳ http://tk-thcsphuongky.haiduong.edu.vn 34 4,115 5 4 4 5 4 3 18 6,127,724
1830298517THCS Quảng Nghiệp http://tk-thcsquangnghiep.haiduong.edu.vn 33 3,250 83 6 19 10 4 2 10 6,094,537
1930298518THCS Quang Khải http://tk-thcsquangkhai.haiduong.edu.vn 92 5,194 134 0 22 7 4 7 9 5,986,125
2030298519THCS Quang Phục http://tk-thcsquangphuc.haiduong.edu.vn 104 5,233 40 4 4 4 6 1 16 6,358,837
2130298520THCS Quang Trung http://tk-thcsquangtrung.haiduong.edu.vn 65 4,444 28 4 4 4 4 3 18 6,375,795
2230298521THCS Tân Kỳ http://tk-thcstanky.haiduong.edu.vn 63 8,016 17 4 14 69 26 8 7 6,490,537
2330298522THCS Tái Sơn http://tk-thcstaison.haiduong.edu.vn 61 4,974 4 4 4 31 6 11 8 6,082,149
2430298523THCS Tứ Kỳ http://tk-thcstuky.haiduong.edu.vn 31 4,785 9 4 4 4 4 1 7 5,975,964
2530298524THCS Tứ Xuyên http://tk-thcstuxuyen.haiduong.edu.vn 85 3,555 24 5 5 4 4 6 139 6,059,731
2630298525THCS Tiên Động http://tk-thcstiendong.haiduong.edu.vn 72 4,208 127 4 37 21 12 16 127 6,622,278
2730298526THCS Phan Bội Châu http://thcsphanboichau.edu.vn 156 4,664 78 18 61 19 6 22 113 5,531,325
2830298527THCS Văn Tố http://tk-thcsvanto.haiduong.edu.vn 35 5,960 5 1 130 4 5 15 187 6,051,626
2930298401TH An Thanh http://tk-thanthanh.haiduong.edu.vn 107 4,716 55 0 9 13 4 6 4 423,239
3030298402TH Bình Lãng http://tk-thbinhlang.haiduong.edu.vn 24 6,438 11 11 7 7 4 7 9 412,831
3130298403TH Cộng Lạc http://tk-thconglac.haiduong.edu.vn 69 6,506 16 11 3 2 15 4 5 1,724,951
3230298404TH Dân Chủ http://tk-thdanchu.haiduong.edu.vn 48 30,765 11 11 7 34 7 10 128 403,185
3330298405TH Đại Hợp http://tk-thdaihop.haiduong.edu.vn 21 4,351 11 11 7 7 4 1 4 328,080
3430298406TH Đại Đồng http://tk-thdaidong.haiduong.edu.vn 72 8,856 11 11 7 7 5 15 94 383,470
3530298407TH Đông Kỳ http://tk-thdongky.haiduong.edu.vn 116 6,844 0 11 7 7 4 20 4 309,601
3630298408TH Hưng Đạo http://tk-thhungdao.haiduong.edu.vn 39 7,892 11 11 7 7 8 1 8 568,631
3730298409TH Hà Kỳ http://tk-thhaky.haiduong.edu.vn 51 5,481 11 11 10 7 4 11 6 494,020
3830298410TH Hà Thanh http://tk-thhathanh.haiduong.edu.vn 24 6,081 25 11 2 7 4 3 6 377,790
3930298411TH Kỳ Sơn http://tk-thkyson.haiduong.edu.vn 32 5,975 11 11 0 7 4 2 3 377,447
4030298412TH Minh Đức A http://tk-thminhduca.haiduong.edu.vn 152 706 11 15 19 7 4 4 8 599,291
4130298413TH Minh Đức B http://tk-thminhducb.haiduong.edu.vn 88 6,401 62 11 8 17 163 2 3 421,695
4230298414Trương TH Ngọc Sơn http://tk-thngocson.haiduong.edu.vn 29 4,465 11 11 8 7 4 10 34 431,641
4330298415TH Ngọc Kỳ http://tk-thngocky.haiduong.edu.vn 42 6,311 11 11 7 7 4 8 18 482,999
4430298416TH Nguyên Giáp A http://tk-thnguyengiapa.haiduong.edu.vn 11 3,730 15 11 7 7 5 8 5 462,561
4530298417TH Nguyên Giáp B http://tk-thnguyengiapb.haiduong.edu.vn 11 807 11 11 7 7 4 1 5 241,902
4630298418TH Phượng Kỳ http://tk-thphuongky.haiduong.edu.vn 9 5,525 11 11 7 7 4 9 4 364,183
4730298419TH Quảng Nghiệp http://tk-thquangnghiep.haiduong.edu.vn 45 7,690 12 11 7 7 4 7 3 445,671
4830298420TH Quang Khải http://tk-thquangkhai.haiduong.edu.vn 47 8,393 0 0 1 7 4 1 6 425,124
4930298421TH Quang Phục http://tk-thquangphuc.haiduong.edu.vn 10 4,321 2 11 0 7 4 13 6 376,082
5030298422TH Quang Trung http://tk-thquangtrung.haiduong.edu.vn 26 4,857 13 11 7 7 4 2 148 371,173
5130298423TH Tân Kỳ http://tk-thtanky.haiduong.edu.vn 37 0 57 11 12 7 4 12 8 510,831
5230298424TH Tái Sơn http://tk-thtaison.haiduong.edu.vn 23 2,110 1 11 7 7 4 4 8 316,942
5330298425TH Tây Kỳ http://tk-thtanky.haiduong.edu.vn 78 4,027 11 11 7 7 4 1 3 220,544
5430298426TH Tứ Kỳ http://tk-ththitrantuky.haiduong.edu.vn 59 10,178 11 11 7 7 4 4 2 587,194
5530298427TH Tứ Xuyên http://tk-thtuxuyen.haiduong.edu.vn 66 4,754 11 11 7 7 6 4 137 319,947
5630298428TH Tiên Động http://tk-thtiendong.haiduong.edu.vn 23 7,495 12 11 444 7 4 6 8 387,812
5730298429Trương TH Văn Tố http://tk-thvanto.haiduong.edu.vn 52 16,011 11 11 7 7 4 1 3 414,507
5830298301MN An Thanh http://tk-mnanthanh.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 4 4 148,715
5930298302MN Bình Lãng http://tk-mnbinhlang.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 8 1 189,243
6030298303MN Cộng Lạc http://tk-mnconglac.haiduong.edu.vn 8 0 13 1 1 0 6 1 1 164,639
6130298304MN Dân Chủ http://tk-mndaidong.haiduong.edu.vn 9 0 13 2 1 0 6 2 1 241,792
6230298305MN Đại Hợp http://tk-mndaihop.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 2 172,431
6330298306MN Đại Đồng http://tk-mndanchu.haiduong.edu.vn 8 0 13 1 1 0 6 3 2 175,463
6430298307MN Đông Kỳ http://tk-mndongky.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 1 1 188,187
6530298308MN Hưng Đạo http://tk-mnhungdao.haiduong.edu.vn 5 0 13 1 1 0 6 1 1 147,318
6630298309MN Hà Kỳ http://tk-mnhaky.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 2 3 163,962
6730298310MN Hà Thanh http://tk-mnhathanh.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 1 1 158,173
6830298311MN Kỳ Sơn http://tk-mnkyson.haiduong.edu.vn 8 0 15 1 1 0 6 1 1 156,123
6930298312MN Minh Đức A http://tk-mnminhduca.haiduong.edu.vn 15 0 13 50 231 0 6 1 1 165,481
7030298313MN Ngọc Sơn http://tk-mnngocson.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 1 1 164,874
7130298314MN Ngọc Kỳ http://tk-mnngocky.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 2 1 148,942
7230298315MN Nguyên Giáp http://tk-mnnguyengiap.haiduong.edu.vn 8 0 13 1 1 0 6 1 3 181,082
7330298316MN Phượng Kỳ http://tk-mnphuongky.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 1 156,087
7430298317MN Quảng Nghiệp http://tk-mnquangnghiep.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 1 176,460
7530298318MN Quang Khải http://tk-mnquangkhai.haiduong.edu.vn 11 0 13 1 1 0 6 2 1 166,724
7630298319MN Quang Phục http://tk-mnquangphuc.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 1 141,021
7730298320MN Quang Trung http://tk-mnquangtrung.haiduong.edu.vn 13 0 13 1 1 0 6 3 1 150,996
7830298321MN Tân Kỳ http://tk-mntanky.haiduong.edu.vn 12 0 18 1 1 0 6 1 1 146,145
7930298322MN Tái Sơn http://tk-mntaison.haiduong.edu.vn 10 0 15 2 180 0 6 1 2 164,059
8030298323MN Tây Kỳ http://tk-mntayky.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 1 155,628
8130298324MN Tứ Kỳ http://tk-mntuky.haiduong.edu.vn 14 0 13 1 1 0 6 6 4 174,070
8230298325MN Tứ Xuyên http://tk-mntuxuyen.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 1 150,011
8330298326MN Tiên Động http://tk-mntiendong.haiduong.edu.vn 14 0 13 1 2 0 6 1 2 236,933
8430298327MN Văn Tố http://tk-mnvanto.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 1 169,588
8530298328MN Hoa Sen http://tk-mnhoasen.haiduong.edu.vn 13 0 13 1 1 0 6 2 2 270,358
8630298329MN Minh Đức B http://tk-mnminhducb.haiduong.edu.vn 11 0 13 1 1 0 6 1 1 179,813
   Tổng số3,150327,9821,7305301,9227207354701,938186,433,592
 
Đăng nhập